Phương thức thanh toán

Chúng tôi áp dụng hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đồng tiền thanh toán bằng Việt Nam đồng

Chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng, thông tin thụ hưởng: